यीशु मसीर जीव उट्बाता

कमसे कम 2,000 बरस ले , संसारर अदिक ले अदिक लोक मन यीसू मसीर सुसमाचार के सुनबा आत| मण्डली मन बड्सी आच्छे| यीसू वादा करला संसारइ अंत तक ने आयं आपस आयसी| आयं काचे एबे ले ना आयला आचे, मातर आयं अपनार वादा पूरा करसी|

जेबे की आमी यीशुर आपस आयबार बाट दकबू आछु , तेबे प्रभु चहुआय की आमी असन जीवना जिहूँ पवित्र अहो आवरी आदर देऊ आय| आयं ये पने चाहुआय की आमी दूसरा के पने तार राज्य र बारे ने सांगू| जेबे यीसू धरती ने रयते रये तेबे आयं बल्ला, ''मर चेला दुनिया र अर जगार लोग प्रभु र राज्य र बारे ने सुभ समाचार र प्रचार करबाय, आवरी अंत आयसी|”

कुबे ले जन समूह मन एबे ले यीशु र बारे ने ना सुनला आत| सरग ले आपस आय बार आगे, यीशु मसीही मन ले बल्ला की आयं लोग मन के सुभ समाचार सुनाहा जोन मन एके केबिही ना सुनला आत| आयं बल्ला, ''जहा आवरी सबु जनसमू लोग के चेला बनाहा!” आवरी, ''खेती काटबा टिन्हा आचेत !''

यीशु ये पने बल्ला, ''गोटोक चेला अपनार मालिक ले बड़े ना होए| टिक असनि ही ये संसारर लोग मर ले बेर आचेत, असनि ही आयं मन तोम्के मर कारन सताय बाय आवरी मार बाय| अगर ये संसार ने तोम्के दुक उठाय के पड्सी, मातर इम्त सोंगाहा मै सयतान के जोन ये संसार ने राज करू आय ताके आराय ली आचे | अगर आमी अंत मर वपादार रहू आस, तेबे प्रभु तमके बचायसी|”

जेबे संसार र अंत होय्सी तेबे लोग संगे काय होय्सी तार बारे ने यीशु अपनार चेला मन के गोटोक कहानी सुनायला |

आयं बल्ला, ''गोटोक माने अपनार खेत ने अच्चा बीजा पकाय ला | मातर जेबे आयं सोयते रये, तो तार सत्रु आई करी तार गहूँ के मंजी जंगली बीजा पोकाय करी गला |”

जेबे गाजा निकर बादाय, तेबे आयं माने र चेला बल्ला, मालिक, अपनार आयं खेत ने अच्चा बीजा पोकाय रहूँ | मातर आयं ताने जंगली बीजा कोन लगले आयला? मालिक जबाब देला, कोनी सत्रु एके पोकाय ला आचे

 

चेला मन मालिक के जबाब देलाय, काय आमी जाहि करी जंगली बीजा के निकराय करी पकाय देहूं आव? मालिक बल्ला, 'नाही' | अगर तोमि असन करबास, तेबे तमि कोनी गहुँ के पने जिक्बास | काटबा तक इन्तजार करा आवरी जंगली बूटा के रून्डाहा चाप बा काजे गोटोक कूड़ा करा, मातर गहुँ के मर खेती ने कूड़ा करा |

चेला मन कहानी र अरत के ना समज के सकलाय, एइकाजे आयं मन यीशु समजाय बा काजे बिनती करलाय|” यीशु बल्ला की, जोन माने अच्चा बीजा रोपला मसीर प्रति निधि करू आय | खेती संसार र प्रति निधि करू आय | आवरी अच्चा बीजा प्रभु राज्य प्रति निधि करू आय |”

जंगली बीजा आयं माने मन ले प्रति निधि करू आय जोन दुष्ट मन संगे आचेत | कटनी संसार र अंतर प्रति निधि करू आय, आवरी खेती काटबा बिता मन के प्रति निधि करू आय |”

जेबे संसार र अंत होय्सी, तेबे लग मन सयतानर आत आयं सबु लोग मन के सरग दूत गोतोक संगे कूड़ा करबाय आवरी गोटोक लक लक बा जोय ने पकाय बाय, जोन ताने आयं मन बैंकार दुकाय बा कारन कान्दबाय आवरी अपनार दात के कडराय बाय | तेबे धरमर लोग अपनार बाबा प्रभु र राज्य ने बेरर समान चमक बाय |

यीशु ये पने बल्ला की आयं मन संसार र अंत ले किंडिक आगे धरती ने आयसी | आयं असन आयसी जश्न ये तान ले जाई रये, मातर आतार सादा रन देह होयसी आवरी आयं आकास र बादरी ले आयसी |जेबे यीशु आयसी, तेबे सबु मसीह ने मरला आचेत आयं मन मरला तान ले जीव उट्बाय आवरी ताके आकास ने मिरबाय |

तेबे जोन मसीही अड़ दाय जीव उट्बाय आयं मन बादरी ने जिबाय आवरी जोन मरला तान ले जीव उटला आत आयं मसीही लोक मन संगे आचे ये मन पने मिस बाय | आयं मन सबु यीशु संगे रबाय |तार बाद, यीशु अड़की ची दाय सांति आवरी सोर ने अपनार लोग संगे अमेसा रसी |

यीशु वादा करला आचे की अर जोन माने ताके विश्वास करला आचे, ताके जीवर मुकुट मिलसी | आयं मन अमेसा प्रभु संगे सांति ले रबाय आवरी राज करबाय |

मातर जोन यीशु के विश्वास ना करेत प्रभु आयं सबु मन के निआव करसी | आयं तिके नरक ने पकायसी, जोन ताने आयं मन वेदना ने कान्दबाय आवरी दात कड राय बाय | आयं जोय केबी ना लिबे तीके अमेसा दरते रसी आवरी कीड़ा तीके अमेसा कायते रबाय |

जेबे यीशु आयसी तो आयं सयतान आवरी तार राज के अमेसा काजे नोकसान करसी | आयं सयतान के नरक ने पकायसी जोन ताने आयं लोक मन संगे कड़की ची दाय ज़ोय दरते रसी, जोन मन प्रभु र आज्ञा के मान्बार बाजय तार गोट के मान बार दरलाय |

कसन की आदम आवरी आवा प्रभु र आज्ञा के ना मान लाय आवरी ये दुनिया ने पाप के आन लाय, आई काजे प्रभु तीके सराप देला आवरी एके नस्ट करबार उपाय करलाय | मातर प्रभु गोटोक दिन ने नुहा बादरी आवरी नुहा संसार के बनायसी जोन सूद होयसी |

यीशु आवरी तार लोक नुहा संगसार ने रबाय, आवरी ये ताने जोन पने पाया जाहू आय आयं ताने अमेसा राज करबाय | आयं सबु आंसू के पोचसी आवरी पीर कोनी दुक, मुरमुरा, कान्दबार, अडरा, दुक बाटा, आवरी मर बाटा ना होयसी | यीशु अपनार राज ने शान्ति आवरी निहाव संगे सासन करसी, आवरी आयं कड़ किची दाय अपनार लोक संगे रसी |

बाइबलर ये कहनी के दरलार आचे : मती 24: 14 ; 28: 18 ; यूहन्ना 15:20, 16: 33 ; प्रकाशितवाक्य 2: 10 ; मती 13 : 24-30 ; 36-42, थिस्सलुनीकियो 4 : 13-5 : 11; याकूब 1: 12 ; मती 22: 13 ’ प्रकाशितवाक्य 20: 10 , 21 : 1-22 ; 21